Түсінік қалыптастырасыз

оқулықтану ғылымы жөнінде

оқулық жасау тарихы жөнінде

оқулықтарды әзірлеу саласындағы әлемдік тәжірибе туралы

оқулық сапасын бағалау критерийлері жүйесі жөнінде

Білесіз

оқулыққа қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттарды

оқулық жасаудың теориясын

Талдау жасай аласыз

оқулық құрылымына

оқулық мазмұнына

меңгеру аппаратын ұйымдастырылуына

қабылдау аппаратына

бағдарлау аппаратына

иллюстративті материалдарға

оқулықтың электронды қосымшасына

оқулықтың рәсімделуіне

оқулық функцияларына: үйлестіруші, жүйелеуші, ақпараттық, мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы, құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, өздігінен білім алу және навигациялық, кіріктіруші, бақылау-түзетуші

Сипаттай аласыз

оқулықтың дидактикалық аппаратын;

оқулықтың дидактикалық қызметін

Дағдысын меңгересіз

оқулық мазмұнының сапасы мен тұжырымдамасын бағалау

оқулықты құрастыру

Если вы хотите пройти наши курсы, просим заполнить эти документы и отправить на почту

скачатьДоговор
скачатьРеквизиты
скачатьРегистрационная карточка слушателя
Посмотреть на карте Алматы