Педагогикалық Ғылымдар Академиясының XXIII сессиясы

23.12.2021
Новости

2021 жылы 23 желтоқсанда ПҒА XXIII сессиясы өтті.

Сессияда келесі мәселелер қаралды:

1) Академияның 2021 жылғы қызметі туралы есеп.

2) Академия мүшелерін марапаттау.

3) Академия құрамына жаңа мүшелер сайлау.

1-ші сұрақ бойынша академик А.К. Құсайынов ПҒА ғылыми және әлеуметтік жобаларымен таныстырды, жобалардың нәтижелерін ұсынды.

Педагогикалық Ғылымдар Академиясының дамуына және жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беруге қосқан зор үлесі үшін 52 мүше Құрмет грамотасымен марапатталды.

Академия мүшелігіне сайлау өтті.

Академиктер қатарына қабылданды:

Алғожаева Нұрсұлу Сейткерімқызы – п.ғ.к., доцент, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Бейсенбекова Гульмира Бекиновна – п.ғ.к., Е. Бөкетов атындағы ҚарМУ

Мағауова Ақмарал Сәбитоллақызы – п.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Уанбаев Еркін Қинаятұлы – п.ғ.к., қауымд. профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ

Корреспондент-мүшелер қатарына қабылданды:

Ашинова Кунипа Ахатовна – ф.ғ.к., Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

Имаханбет Райхан Сахыбекқызы – ф.ғ. к., А. Байтұрсынов атындағы мұражай

Сессия офлайн және онлайн режимінде өтті.

 

 

23 декабря 2021 года состоялась XXIII Сессия АПН.

На Сессии были рассмотрены следующие вопросы:

  • Отчет о деятельности Академии за 2021 год.
  • Награждение членов Академии.
  • Выборы новых членов в состав Академии.

По 1-му вопросу выступил академик Кусаинов А.К., ознакомил с научными и социальными проектами АПН, представил результаты проектов.

Почетной грамотой Академии были награждены 52 члена за вклад в развитие АПН и воспитание высоконравственного и конкурентоспособного молодого поколения.

Состоялись выборы в члены Академии. 

В ряды академиков были приняты:

Алгожаева Нурсулу Сейткеримовна - к.п.н, доцент, КазНУ имени аль-Фараби

Бейсенбекова Гульмира Бекиновна – к.п.н, КарГУ имени Е.Букетова

Магауова Акмарал Сабитоллаевна - д.п.н, профессор, КазНУ имени аль-Фараби

Уанбаев Еркін Қинаятұлы – к.п.н, ассоц. профессор, КазНПУ имени Абая

В ряды членов-корреспондентов приняты:

Ашинова Кунипа Ахатовна – к.ф.н, КазУМОиМЯ имени Абылай хана

Имаханбет Райхан Сахыбекқызы – к.ф.н., музей имени А.Байтурсынова

Сессия прошла в режиме офлайн и онлайн.

Посмотреть на карте Алматы