Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру салаларының оқулық авторларына арналған оқыту курсының БАҒДАРЛАМАСЫ

26.04.2021
Новости

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫ  

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі

білім беру салаларының оқулық авторларына арналған

«Колледждерге арналған оқулықтар жасау әдістемесі және авторлардың кәсіби біліктілігін жетілдіру»

оқыту курсының

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

Тыңдаушылар санаты: колледждерге арналған оқу әдебиеті авторлары

Барлық сағат саны: 72 сағ., оның ішінде

дәріс – 32 сағ.

практикалық жұмыс – 40 сағ.

Нәтижесі: курсты аяқтағаны туралы сертификат.

Түсіндірме

 

Курстың оқыту мақсаты – оқулықтану ғылымының әдіснамалық негіздерімен және колледжге арналған оқулық/оқу құралын әзірлеу теориясымен танысу, авторлардың оқулық құрастырудағы практикалық дағдыларын жетілдіру.  

  Міндеттері:

1) Танысады:

 • оқулықтанудың негізгі ғылыми ұғымдарымен;
 • оқулықтарды құрастыру саласындағы әлемдік тәжірибемен;
 • оқулық әзірлеу тарихымен;
 • оқулық әзірлеу теориясымен;
 • колледжге арналған оқулық/ оқу құралына қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттармен;
 • оқулықты/ оқу құралын бағалау критерийлері жүйесімен;

2) Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық аппаратына қойылатын талаптарды меңгереді;

3) Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық қызметіне қойылатын талаптарды меңгереді;

4) Оқулық/оқу құралын құрастырудағы практикалық дағдыларды жетілдіру.

 

Оқыту нәтижелері

Түсінік қалыптасады

- оқулықтану ғылымы жөнінде;

-   оқулықтарды әзірлеу саласындағы әлемдік тәжірибе туралы

- оқулық жасау тарихы жөнінде;

- оқулық сапасын бағалау критерийлері жүйесі жөнінде

Біледі

- оқулық/ оқу құралына қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттарды

- оқулық/ оқу құралын жасау және құрастырудың теориясын  

Сипаттай алады

- оқулықтың/оқу құралының дидактикалық аппаратын;

- оқулықтың/ оқу құралының дидактикалық қызметін

Талдау жасай алады

- оқулық/ оқу құралының құрылымына;

- оқулық/ оқу құралының мазмұнына;

- меңгеру аппаратын ұйымдастырылуына;

- қабылдау аппаратына;  

- бағдарлау аппаратына;

- иллюстративті материалдарға;

- оқулықтың/ оқу құралының электронды қосымшасына;

-  оқулықтың/ оқу құралының рәсімделуіне;

- оқулық/ оқу құралының функцияларына: үйлестіруші, жүйелеуші, ақпараттық, мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы, құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, өздігінен білім алу және навигациялық, кіріктіруші, бақылау-түзетуші

Дағдысын меңгереді

- оқулық/ оқу құралы мазмұнының сапасы мен тұжырымдамасын бағалау;

- оқулықты/ оқу құралын құрастыру

 

Курс мазмұны

 

Тақырыптары

Көлемі сағатпен

Дәріс/сағ.

практика/

сағ.

 

Модуль 1. Оқулықтану – білім берудің сапасын көтеру тенденциялары, әлемдік тәжірибе

  1

Білім берудің заманауи парадигмалары. Қазақстандағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

2

 

2

Оқулықтану оқулық құрастыру ғылымы ретінде

2

 

3

Оқулықтану және әлемдік тәжірибе

1

 

4

Отандық оқулықтану ғылымының  тарихы

2

 

5

Оқулық құрастыру теориясы

4

 

6

Оқулықтың авторы және білім сапасы

2

 

 

 

13

 

 

Модуль 2. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілер

7

ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру, құзыреттілікке оқыту талаптары аспектісінде техникалық және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнын іріктеу қағидалары мен критерийлері

3

 

8

Техникалық және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы НҚА:

Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы;

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы;

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы;

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтары мен біліктіліктер жіктеуішін бекіту туралы;

жұмыс оқу жоспарлары

5

 

9

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру НҚА-не сәйкес білім алушыларды бағалаудағы заманауи амалдар

1

 

 

 

9

 

 

Модуль 3.  Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру салалары үшін оқу әдебиетінің сапасын арттырудың

ғылыми-практикалық негіздері

10

Колледжге арналған заманауи оқулық, оқу құралы: миссиясы және қызметі

4

 

11

Оқулық/оқу құралы сапасын бағалау критерийлері жүйесі

2

2

12

Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық аппараты

2

10

13

Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық функциялары

2

10

14

Колледжге арналған заманауи оқулықтың/ оқу құралының оқу мазмұнын жобалау  

 

6

15

Колледжге арналған заманауи оқулықтың/ оқу құралының әдістемелік аппаратын құрастыру

 

8

16

Колледжге арналған оқулықтың/ оқу құралының сапасын көтеруде онлайн-құралдары

 

2

17

 Шығармашылық тапсырманы дайындау

 

2

 

 

10

40

                    

32

40

     Барлығы                                                                                         72

 

 

Ағымдағы бақылау:

 • Курс тақырыптары бойынша теориялық материалдың меңгерілуін күнделікті бақылау;
 • Курстың жеке бөлімдері немесе тақырыптары бойынша тестілеу;
 • Курстың практикалық бөлімі бойынша тапсырмалар орындау.

 

Қорытынды бақылау:

- шығармашылық жұмыс: меңгерілген білімін қолдана отырып, өзінің оқулығы/оқу құралы бойынша бір тақырыптың/тараудың үлгісін әзірлеу. Шығармашылық жұмысты курс жетекшісі бағалайды. Егер жұмыс жетілдіруді қажет ететін болса, онда ол авторға қайтарылады және оның талапқа сай жазылуы қамтамасыз етіледі.

 

Сертификат курстан толық көлемде өткен және шығармашылық жұмысы оң бағалаған тыңдаушыға беріледі.

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі

білім беру салаларының оқулық авторларына арналған

«Колледждерге арналған оқулықтар жасау әдістемесі және авторлардың кәсіби біліктілігін жетілдіру»

  курсының оқу-тақырыптық жоспары

 

Тақырыбы

Мазмұны

Дәріс / сағ

Практ. / сағ

 

Модуль 1. Оқулықтану – білім берудің сапасын көтеру тенденциялары, әлемдік тәжірибе

13

 

1

Білім берудің заманауи парадигмалары. Қазақстандағы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

ХХІ ғасырда қалай және нені үйрету керек? Адамгершілік педагогика. Оқытудың тұлғалық-бағдарлы технологиялары.

ҚР техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің даму үрдістері 

2

 

2

Оқулықтану оқулық құрастыру ғылымы ретінде

Оқулықтануға кіріспе.

Ғылым әдіснамасы, негізгі ғылыми категориялары

2

 

3

Оқулықтану және әлемдік тәжірибе

Оқулық саласындағы шетелдік және отандық ғалымдардың тәжірибесін салыстырмалы талдау

1

 

4

Отандық оқулықтану ғылымының  тарихы

Отандық оқулықтану ғылымына тарихи шолу.

Қазақ ағартушы ғалымдары, олардың ғылыми және педагогикалық идеялары.

Қазақстандық ЖОО арналған оқулықтар/оқу құралдары

2

 

5

Оқулық құрастыру теориясы

Оқулықтың құрылымы мен мазмұнына теориялық көзқарас.

Ғалымдар оқу әдебиетінің қызметтері туралы.

Оқулықты құрастыруда педагогика принциптерін ескеру

4

 

6

Оқулықтың авторы және білім сапасы

Оқулық авторының тұлға құрылымы, оның білім сапасын көтеру жүйесіндегі рөлі.

Автордың кәсіби дағдыларын жетілдіру

2

 

 

Модуль 2. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы нормативтік-құқықтық актілер

9

 

7

ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру, құзыреттілікке оқыту талаптары аспектісінде техникалық және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім берудің мазмұнын іріктеу қағидалары мен критерийлері

Техникалық  және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім беруді іріктеу қағидалары мен критерийлері. Білім алушылардың ХХІ ғасырдағы кәсіби білімі мен дағдыларын қалыптастыру.

Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, техникалық және кәсіптік білім беру мазмұнына қойылатын талаптар.

Техникалық  және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларының мазмұны.

3

 

8

Техникалық және кәсіптік білім беру және орта білімнен кейінгі білім беру саласындағы НҚА

Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

Орта білімнен кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы;

Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы;

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы;

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім мамандықтары мен біліктіліктер жіктеуішін бекіту туралы;

жұмыс оқу жоспарлары 

5

 

9

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру НҚА-не сәйкес білім алушыларды бағалаудағы заманауи амалдар

Білім алушылардың жетістіктерін бағалау тәсілдері мен түрлері

1

 

 

Модуль 3. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру салалары үшін оқу әдебиетінің сапасын арттырудың ғылыми-практикалық негіздері

10

42

10

Колледжге арналған заманауи оқулық, оқу құралы: миссиясы және қызметі.

Колледжге арналған заманауи оқулығына/оқу құралдарына қойылатын педагогикалық, психологиялық, кәсіби-бағдарланған талаптар. Оқулыққа қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттар

4

 

11

Оқулық/оқу құралы сапасын бағалау критерийлері жүйесі

Оқулық/оқу құралының ғылыми-педагогикалық сараптамасы: дидактикалық аппаратына ғылыми-педагогикалық сараптама, дидактикалық функцияларының жүзеге асырылуына ғылыми-педагогикалық сараптама

2

2

12

Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық аппараты

 

 

Дидактикалық аппарат

2

 

Оқулықтың мемлекеттік стандарттарға, типтік оқу жоспары,  типтік оқу бағдарламасы және жұмыс оқу жоспары талаптарына сәйкестігі

 

1

Оқулық/оқу құралы құрылымы

 

2

Оқулық/оқу құралы мазмұны

 

2

Меңгеру аппаратын ұйымдастыру

 

2

Оқулықтың қабылдау аппараты және бағдарлау аппараты

 

 

2

Оқулық эргономикасы, иллюстративті материалдардың рөлі

 

1

13

Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық функциялары

 

Дидактикалық  функциялар

2

 

Оқулықтың/оқу құралының үйлестіруші, жүйелеуші және ақпараттық функциялары

 

 2

Оқулықтың/оқу құралының мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы функциялары

 

2

Оқулықтың/оқу құралының құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, өздігінен білім алу және навигациялық, кіріктіруші функциялары

 

2

Бақылау-түзетуші функция  

 

4

14

Колледжге арналған заманауи оқулықтың/ оқу құралының оқу мазмұнын жобалау  

 

Типтік оқу жоспарына, пәндердің жұмыс оқу бағдарламаларына, дидактика, психология және оқыту әдістемесіне сәйкес жасалған оқулықтың/оқу  құралының мәтіндік және мәтіндік емес бөліктері.

Оқулықтың/ оқу құралының ақпараттық, мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы, құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, кіріктіруші функцияларын жүзеге асыру

 

6

15

Колледжге арналған заманауи оқулықтың/ оқу құралының әдістемелік аппаратын құрастыру

Оқу сұрақтарын, тапсырмаларын және жаттығуларын, олардың дәлдігі мен түсініктілігін әдістемелік тұрғыда сауатты түрде беру. Оқулықтың тапсырмалар жүйесін құрастыру. Кәсіби білім мен дағдылар қалыптастыратын тапсырмалар құрастыру. 

Оқулықтың/ оқу құралының мотивациялық,  дамытушы,
өздігінен білім алу және навигация, бақылау-түзетуші функцияларын жүзеге асыру

 

8

16

Колледжге арналған оқулықтың/ оқу құралының сапасын көтеруде онлайн-құралдары

 googl-аккаунт, gmail-пошта және басқа ақпарат беру тәсілдері мүмкіндіктері

 

2

17

Шығармашылық тапсырманы дайындау

Кеңес беру, тәжірибе алмасу, жұмысты өзара бағалау

 

2

 

 

Барлығы

32

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

 

 

  ПРОГРАММА

 

обучения авторов учебников и учебных пособий для технического и профессионального и послесреднего образования

«Методика создания  учебников для колледжа и совершенствование профессиональных навыков авторов»

 

 

Категория слушателей: авторы учебной литературы для колледжей

Всего часов обучения: 72 ч., из них:

Лекционные занятия – 32 ч.

Практические занятия – 40 ч.

Результат на выходе: сертификат о прохождении курсов.

 

Пояснительная записка

 

Цель  курса – ознакомление с методологией науки учебниковедение и теорией разработки учебника/учебного пособия для колледжа, совершенствование практических навыков разработки учебной литературы. 

 

Задачи:

1) Ознакомиться

 • с основными научными категориями учебниковедения;
 • с мировым опытом в области разработки учебников;
 • с историей создания учебников;
 • с теорией разработки учебника;
 • с нормативными документами, предъявляющими требования к учебникам/учебным пособиям для колледжа;
 • системой критериев оценивания учебника/ учебного пособия для коллледжа;

2) Изучить требования к дидактическому аппарату учебника/учебного пособия;

3) Изучить требования к дидактическим функциям учебника/учебного пособия;

4) Совершенствовать практические навыки разработки учебника/учебного пособия.

 

Результаты обучения:

По итогам обучения слушатели должны:

иметь представление

- о науке учебниковедение

- о мировом опыте в области разработки учебников

- об истории создания учебников

- о системе критериев оценивания качества учебника

знать

- нормативные документы, предъявляющие требования к учебникам/учебным пособиям для колледжей

- теорию проектирования и разработки учебника/учебного пособия

уметь  характеризовать

- дидактический аппарат учебника/учебного пособия

- дидактические функции учебника/учебного пособия

уметь анализировать

- структуру учебника/учебного пособия

- содержание учебника/учебного пособия

- аппарат организации усвоения

- аппарат восприятия  

- аппарат ориентирования

- иллюстративный материал

- электронное приложение  

-  оформление учебника/учебного пособия

- функции учебника/учебного пособия: координирующая, систематизирующая, информативная, мотивационная, развивающая, трансформационная, ценностно-ориентационная и воспитательная, самообразования и навигации, интегрирующая, контрольно-корректирующая

приобрести навыки

- оценивания концепции и качества содержания  учебника/учебного пособия

- разработки учебника/учебного пособия

 

 

Содержание курса

 

Наименование блоков, тем

Лекция/

час

Практ.зан./

час

 

Модуль 1. Учебниковедение – тенденции повышения качества образования, мировой опыт

1

Современные парадигмы  развития образования. Техническое и профессиональное, послесреднее  образование в Казахстане

2

 

2

Учебниковедение как наука о создании учебников

2

 

3

Учебниковедение и мировой опыт

1

 

4

История отечественного учебниковедения

2

 

5

Теория создания и разработки учебника

4

 

6

Автор учебника и качество образования

2

 

 

 

13

 

 

 Модуль 2.  Нормативно-правовые акты в области технического и профессионального, послесреднего  образования

7

Принципы и критерии отбора содержания  технического и профессионального образования и послесреднего  образования в аспекте требований компетентностного обучения, формирования  навыков ХХІ века.

3

 

8

НПА в области технического и профессионального образования и послесреднего  образования:

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования;

Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования;

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы;

Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического и профессионального образования;

Об утверждении Классификатора специальностей и квалификаций

технического и профессионального, послесреднего образования;

рабочие учебные планы

5

 

9

Современные подходы в оценивании обучающихся в  соответствии с НПА технического и профессионального, послесреднего образования  

1

 

 

 

9

 

 

Модуль 3. Научно-практические основы повышения качества учебной литературы для технического и профессионального, послесреднего  образования

10

Современный учебник, учебное пособие для колледжей: миссия и предназначение.

4

 

11

Система критериев оценивания качества учебника/учебного пособия для колледжей

2

2

12

Дидактический аппарат учебника/учебного пособия для колледжей

2

10

13

Дидактические функции учебника/учебного пособия для колледжей

2

10

14

Проектирование учебного содержания современного учебника/учебного пособия для колледжей

 

6

15

Конструирование методического аппарата современного учебника/учебного пособия для колледжей

 

8

16

 Онлайн-инструменты в повышении качества учебника/учебного пособия

 

2

17

Разработка творческого задания

 

2

 

 

10

40

Итого

32

40

                                   Всего                                                               72

 

Процедура текущего контроля:

1) рефлексия усвоения теоретического материала по темам курса;

2) тестирование по отдельным темам курса или блокам;

 • выполнение заданий по практической части курса.

 

Процедура итогового контроля: 

– творческая работа:  представление разработки одной темы (раздела) своего учебника/учебного пособия с учетом освоенного материала курса. Творческая работа оценивается руководителем курсов. Работа возвращается автору с комментариями, если требует доработки, и переделывается до получения положительного результата.

 

Сертификат вручается при прохождении курсов в полном объеме и положительном оценивании творческой работы слушателя.

 

 

Учебно-тематический план

обучения авторов учебников и учебных пособий для технического и профессионального и послесреднего образования

«Методика создания  учебников для колледжа и совершенствование профессиональных навыков авторов»

 

Тема

Содержание

Лекция/час

Практ.з./час

 

Модуль 1. Учебниковедение – тенденции повышения качества образования, мировой опыт

13

 

 

1

Современные парадигмы  развития образования. Техническое и профессиональное, послесреднее  образование в Казахстане

Чему и как обучать в ХХІ веке? Гуманная педагогика. Личностно-ориентированные технологии обучения.

Тенденции развития технического и профессионального, послесреднего образования в РК.

2

 

2

Учебниковедение как наука о создании учебников

Введение  в учебниковедение.

Методология науки, основные научные категории учебниковедения

2

 

3

Учебниковедение и мировой опыт

Сравнительный анализ опыта зарубежных и отечественных ученых в области учебниковедения 

1

 

4

История отечественного учебниковедения

Исторический обзор отечественного учебниковедения.

Казахские ученые-просветители, их научные и педагогические идеи.

Казахстанские учебники/учебные пособия для вузов

2

 

5

Теория создания и разработки учебника

Теоретические воззрения на структуру и содержание учебника.

Ученые о функциях учебной литературы.

Учет принципов педагогики при разработке учебника

4

 

6

Автор учебника и качество образования

Структура личности автора учебника/учебного пособия, его роль в системе повышения качества образования. Совершенствование профессиональных навыков автора

2

 

 

Модуль 2.  НПА в области технического и профессионального, послесреднего  образования

9

 

7

Принципы и критерии отбора содержания технического и профессионального образования и послесреднего  образования в аспекте требований компетентностного обучения, формирования  навыков ХХІ века.

Принципы и критерии отбора содержания ТиПО и послесреднего образования. Формирование у обучающихся профессиональных знаний и навыков ХХІ века.

Требования к содержанию технического и профессионального образования с ориентиром на результаты обучения.

Содержание образовательных программ ТиПО и послесреднего образования.

 

3

 

8

НПА в области технического и профессионального образования и послесреднего  образования

 

НПА в области технического и профессионального образования и послесреднего  образования:

Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования;

Государственный общеобязательный стандарт послесреднего образования;

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и научно-методической работы;

Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования;

Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по специальностям технического и профессионального образования;

Об утверждении Классификатора специальностей и квалификаций

технического и профессионального, послесреднего образования;

рабочие учебные планы

5

 

9

Современные подходы в оценивании обучающихся в  соответствии с НПА технического и профессионального, послесреднего образования  

Способы и виды оценивания достижений обучающихся

1

 

 

Модуль 3. Научно-практические основы повышения качества учебной литературы для технического и профессионального, послесреднего  образования

10

40

10

Современный учебник/ учебное пособие для колледжей: миссия и предназначение.

Педагогические, психологические, профессионально-ориентированные требования к современному учебнику/учебному пособию для колледжей.

Нормативные документы, предъявляющие требования к учебникам

4

 

11

Система критериев оценивания качества учебника/учебного пособия для колледжей

Научно-педагогическая экспертиза учебника/учебного пособия: научно-педагогическая экспертиза дидактического аппарата, научно-педагогическая экспертиза реализации дидактических функций

2

2

12

 Дидактический  аппарат учебника/учебного пособия для колледжей

Дидактический аппарат

2

 

Соответствие учебника требованиям ГОСО, Типового учебного плана, Типовой учебной программы, РУП

 

1

Структура учебника/учебного пособия

 

2

Содержание учебника/учебного пособия

 

2

Аппарат организации усвоения

 

2

Аппарат восприятия  и аппарат ориентирования в учебнике

 

2

Эргономика учебника, роль  иллюстративного материала

 

1

13

Дидактические  функции учебника/учебного пособия для колледжей

Дидактические  функции

2

 

Координирующая, 

систематизирующая,

информативная функции учебника/учебного пособия

 

 2

Мотивационная,

развивающая,

трансформационная функции учебника/учебного пособия

 

2

Ценностно-ориентационная и воспитательная,

самообразования и навигации,

интегрирующая функции

 

2

Контрольно-корректирующая функция.

 

4

14

Проектирование учебного содержания современного учебника/учебного пособия для колледжей

Текстовые и внетекстовые части учебника/учебного пособия, изложенные в соответствии с типовой учебной программой, РУП дисциплины, положениями дидактики, психологии и методики профессионального обучения.

Реализация информативной, мотивационной,

развивающей,

трансформационной, ценностно-ориентационной и воспитательной, интегрирующей функций учебника/учебного пособия.

 

6

15

Конструирование методического аппарата современного учебника/учебного пособия для колледжей

Методически грамотное представление учебных вопросов, задач, заданий и упражнений, их точность и понятность. Разработка системы заданий учебника. Разработка заданий на формирование профессиональных знаний и навыков.

Реализация мотивационной,

развивающей, самообразования и навигации, контрольно-корректирующей

функций учебника/учебного пособия.

 

8

16

 Онлайн-инструменты в повышении качества учебника/учебного пособия

Возможности googl-аккаунта, gmail-почты и других способов подачи и представления информации.

 

2

17

Разработка творческого задания

Консультация, обмен опытом, взаимооценивание работ.

 

2

 

 

Всего

32

40

 

 

 

Посмотреть на карте Алматы