Академия разработала новые курсы для авторов ДДО

02.03.2021
Новости

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫ  

 

Мектепке дейінгі білім беру саласына арналған оқу әдебиеті авторларына

 «Мектепке дейінгі білім беруге арналған оқу-әдістемелік кешендер дайындау теориясы және авторлардың кәсіби құзыретін жетілдіру»

оқыту курсының

БАҒДАРЛАМАСЫ (ЖОБА)

 

Тыңдаушылар санаты: Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына арналған оқу әдебиеті авторлары

Барлық сағат саны: 72 сағ.

Нәтижесі: курсты аяқтағаны туралы сертификат.

 

Түсіндірме

 

Курстың оқыту мақсаты – оқулықтану ғылымының әдіснамалық негіздерімен және мектепке дейінгі білім беруге арналған оқу-әдістемелік кешендерін (ОӘК) әзірлеу теориясымен танысу, авторлардың оқулық құрастырудағы практикалық дағдыларын жетілдіру. 

  Міндеттері:

1) Танысады:

 • оқулықтанудың негізгі ғылыми ұғымдарымен;
 • оқулықтарды құрастыру саласындағы әлемдік тәжірибемен;
 • оқулық әзірлеу тарихымен;
 • оқулық әзірлеу теориясымен;
 • оқулыққа қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттармен;
 • оқулықты бағалау критерийлері жүйесімен;

2) ОӘК-нің дидактикалық аппаратына қойылатын талаптарды меңгереді;

3)  ОӘК-нің дидактикалық қызметіне қойылатын талаптарды меңгереді;

4) ОӘК құрастырудағы практикалық дағдыларды жетілдіру.

 

Оқыту нәтижелері

Түсінік қалыптасады

- оқулықтану ғылымы жөнінде;

-   оқулықтарды әзірлеу саласындағы әлемдік тәжірибе туралы

- оқулық жасау тарихы жөнінде;

- оқулық сапасын бағалау критерийлері жүйесі жөнінде

Біледі

- оқулыққа қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттарды

- оқулық жасаудың теориясын  

Сипаттай алады

- оқулықтың дидактикалық аппаратын;

- оқулықтың дидактикалық қызметін

Талдау жасай алады

- оқулық құрылымына;

- оқулық мазмұнына;

- меңгеру аппаратын ұйымдастырылуына;

- қабылдау аппаратына;  

- бағдарлау аппаратына;

- иллюстративті материалдарға;

- оқулықтың электронды қосымшасына;

-  оқулықтың рәсімделуіне;

- оқулық функцияларына: үйлестіруші, жүйелеуші, ақпараттық, мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы, құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, өздігінен білім алу және навигациялық, кіріктіруші, бақылау-түзетуші

Дағдысын меңгереді

- оқулық мазмұнының сапасы мен тұжырымдамасын бағалау;

- оқулықты құрастыру

 

Курс мазмұны

 

Тақырыптары

Көлемі сағатпен

Дәріс/сағ.

практика/

сағ.

 

Модуль 1. Оқулықтану – білім берудің сапасын көтеру тенденциялары, әлемдік тәжірибе

  1

Білім берудің заманауи парадигмалары. Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беру саласы

2

 

2

Оқулықтану оқулық құрастыру ғылымы ретінде

2

 

3

Оқулықтану және әлемдік тәжірибе

1

 

4

Отандық оқулықтану ғылымының  тарихы

2

 

5

Оқулық құрастыру теориясы

4

 

6

Оқулықтың авторы және білім сапасы

2

 

 

 

13

 

 

Модуль 2. Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру мазмұнының рөлі мен маңыздылығы

7

ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру, дамыта оқыту талаптары аспектісінде мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны

3

 

8

Жаңартылған білім беру мазмұнын ескере отырып және жас кезеңіне сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту нысандары мен әдістеріне қойылатын талаптар

4

 

9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, үлгілік оқу жоспары және жас кезеңіне сәйкес үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі заманауи амалдар

2

 

 

 

9

 

 

Модуль 3. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына арналған оқу әдебиетінің сапасын көтерудің ғылыми-практикалық негіздері

10

Заманауи оқулық, ОӘК: миссиясы және қызметі

4

 

11

ОӘК сапасын бағалау критерийлері жүйесі

2

2

12

ОӘК дидактикалық аппараты

2

10

13

ОӘК дидактикалық функциялары

2

10

14

Заманауи ОӘК-нің оқу мазмұнын жобалау  

 

6

15

Заманауи ОӘК-нің  әдістемелік аппаратын құрастыру

 

6

16

Пәндік-дамытушылық ортаны ескере отырып, ОӘК ерекшеліктері

 

2

17

Пән бойынша ОӘК бөліктері арасындағы сабақтастық

 

2

18

 Шығармашылық тапсырманы дайындау

 

2

 

 

10

40

                    

32

40

     Барлығы                                                                                         72

 

 

Мектепке дейінгі білім беру саласына арналған оқу әдебиеті авторларына

 «Мектепке дейінгі білім беруге арналған оқу-әдістемелік кешендер дайындау теориясы және авторлардың кәсіби құзыретін жетілдіру»

оқыту курсының

оқу-тақырыптық жоспары

 

Тақырыбы

Мазмұны

Дәріс / сағ

Практ. / сағ

 

Модуль 1. Оқулықтану – білім берудің сапасын көтеру тенденциялары, әлемдік тәжірибе

13

 

1

Білім берудің заманауи парадигмалары. Қазақстандағы мектепке дейінгі білім беру саласы

ХХІ ғасырда қалай және нені үйрету керек? Адамгершілік педагогика. Оқытудың тұлғалық-бағдарлы технологиялары.  Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеуде 4К үлгісі.

2

 

2

Оқулықтану оқулық құрастыру ғылымы ретінде

Оқулықтануға кіріспе.

Ғылым әдіснамасы, негізгі ғылыми категориялары

2

 

3

Оқулықтану және әлемдік тәжірибе

Оқулық саласындағы шетелдік және отандық ғалымдардың тәжірибесін салыстырмалы талдау

1

 

4

Отандық оқулықтану ғылымының  тарихы

Отандық оқулықтану ғылымына тарихи шолу.

Қазақ ағартушы ғалымдары, олардың ғылыми және педагогикалық идеялары.

Қазақстандық оқулықтар.

2

 

5

Оқулық жасау және құрастыру теориясы

Оқулықтың құрылымы мен мазмұнына теориялық көзқарас.

Ғалымдар оқу әдебиетінің қызметтері туралы.

Оқулықты құрастыруда педагогика принциптерін ескеру

4

 

6

Оқулықтың авторы және білім сапасы

Оқулық авторының тұлға құрылымы, оның білім сапасын көтеру жүйесіндегі рөлі.

Автордың кәсіби дағдыларын жетілдіру

2

 

 

Модуль 2. Мектепке дейінгі жаңартылған білім беру мазмұнының рөлі мен маңыздылығы

9

 

7

ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру, дамыта оқыту талаптары аспектісінде мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұны.

 Жаңартылған білім беру мазмұнын іріктеудің қағидаттары мен критерийлері. Білім алушыларда ХХІ ғасыр дағдыларын қалыптастыру. Мектепке дейінгі ұйымдары тәрбиеленушілерінің функционалдық сауаттылығын қалыптастыру.

3

 

8

Жаңартылған білім беру мазмұнын ескере отырып және жас кезеңіне сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту нысандары мен әдістеріне қойылатын талаптар

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудағы 4К моделі.

Мектепке дейінгі ұйымда оқу қызметін ұйымдастырудың ерекшеліктері. Пәндік-дамытушылық ортаны ұйымдастыру. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту индикаторлары. Мектепке дейінгі жаста иллюстрациялардың рөлі.

Мектепке дейінгі ұйымдар тәрбиеленушілерінің физиологиялық, әлеуметтік, эмоционалдық, зияткерлік қабілеттерін дамыту жолдары.

4

 

9

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, үлгілік оқу жоспары және жас кезеңіне сәйкес үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудегі заманауи амалдар

 Мектепке дейінгі білім беру мазмұнын реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттар. Жас кезеңін ескере отырып, мемлекеттік стандарт және типтік оқу бағдарламасының мазмұны.

Мектепке дейінгі білім беру құрылымы. Жас кезеңділігі.

2

 

 

Модуль 3. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына арналған оқу әдебиетінің сапасын көтерудің ғылыми-практикалық негіздері

10

42

10

Заманауи ЖОО оқулығы: миссиясы және қызметі.

МДҰ үшін заманауи ОӘК-ге қойылатын  педагогикалық, психологиялық, санитарлық-гигиеналық, эргономикалық талаптар.

Оқулыққа, ОӘК-ге қойылатын талаптарды анықтайтын нормативті құжаттар

4

 

11

ОӘҚ сапасын бағалау критерийлері жүйесі

ОӘК ғылыми-педагогикалық сараптамасы: дидактикалық аппаратына ғылыми-педагогикалық сараптама, дидактикалық функцияларының жүзеге асырылуына ғылыми-педагогикалық сараптама

2

2

12

ОӘК дидактикалық аппараты

 

 

Дидактикалық аппарат

2

 

Оқулықтың мемлекеттік стандарт, типтік оқу жоспары,  типтік оқу бағдарламасы талаптарына сәйкестігі

 

1

Оқулық құрылымы

 

1

Оқулық мазмұны

 

2

Меңгеру аппаратын ұйымдастыру

 

2

Оқулықтың қабылдау аппараты және бағдарлау аппараты

 

 

2

Оқулық эргономикасы, иллюстративті материалдардың рөлі

 

1

Электрондық қосымша

 

1

13

Оқулықтың/оқу құралының дидактикалық функциялары

 

Дидактикалық  функциялар

2

 

ОӘК-нің үйлестіруші, жүйелеуші және ақпараттық функциялары

 

 2

ОӘК-нің мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы функциялары

 

2

ОӘК-нің құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, өздігінен білім алу және навигациялық, кіріктіруші функциялары

 

2

Бақылау-түзетуші функция.  

 

4

14

Заманауи ОӘК-нің оқу мазмұнын жобалау     

 

Үлгілік оқу бағдарламасына, дидактика, психология және мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту әдістемесінің ережелеріне сәйкес баяндалған ОӘК-нің мәтіндік және мәтіндік емес бөліктері.

ОӘК-нің ақпараттық, мотивациялық, дамытушы, тасымалдаушы, құндылық-бағдарлы және тәрбиелік, кіріктіруші функцияларын жүзеге асыру

 

6

15

Заманауи ОӘК-нің әдістемелік аппаратын құрастыру

Оқу сұрақтарын, тапсырмаларын және жаттығуларын, олардың дәлдігі мен түсініктілігін әдістемелік тұрғыда сауатты түрде беру. ОӘК-нің тапсырмалар жүйесін құрастыру.    

Оқулықтың мотивациялық,
дамытушы, өздігінен білім алу және навигация, бақылау-түзетуші
функцияларын жүзеге асыру

 

6

16

Пәндік-дамытушылық ортаны ескере отырып, ОӘК ерекшеліктері

ОӘК ерекшеліктері, олардың құрылымы мен мазмұны

 

2

17

Пән бойынша ОӘК бөліктері арасындағы сабақтастық

ОӘК әзірлеу кезінде авторлар жіберетін типтік қателер

 

2

18

Шығармашылық тапсырманы дайындау

Кеңес беру, тәжірибе алмасу, жұмысты өзара бағалау

 

2

 

 

Барлығы

32

40

 

 

 

 

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

 

  ПРОГРАММА (ПРОЕКТ)

 

обучения авторов  УМК для дошкольных организаций образования

«Методология разработки учебно-методических комплексов для дошкольных организаций образования и совершенствование профессиональных навыков авторов»

 

Категория слушателей: авторы учебной литературы для ДОО

 

 Всего часов обучения: 72 ч.

  Результат на выходе: сертификат о прохождении курсов.

 

Пояснительная записка

 

Цель  курса – ознакомление с методологией науки учебниковедение и теорией разработки УМК для дошкольных организаций образования, совершенствование практических навыков авторов в области разработки учебной литературы. 

 

Задачи:

1) Ознакомиться

 • с основными научными категориями учебниковедения;
 • с мировым опытом в области разработки учебников;
 • с историей создания учебников;
 • с теорией разработки учебника;
 • с нормативными документами, предъявляющими требования к учебникам;
 • системой критериев оценивания УМК для ДОО;

2) Изучить требования к дидактическому аппарату УМК;

3) Изучить требования к дидактическим функциям УМК;

4) Совершенствовать практические навыки разработки УМК.

 

Результаты обучения:

 

По итогам обучения слушатели должны:

иметь представление

- о науке учебниковедение

- о мировом опыте в области разработки учебников

- об истории создания учебников

- о системе критериев оценивания качества учебника

знать

- нормативные документы, предъявляющие требования к УМК дошкольного образования

- теорию проектирования и разработки учебника, УМК

уметь  характеризовать

- дидактический аппарат УМК

- дидактические функции УМК

уметь анализировать

- структуру УМК

- содержание УМК

- аппарат организации усвоения

- аппарат восприятия  

- аппарат ориентирования

- иллюстративный материал

- электронное приложение УМК

-  оформление учебника

- функции учебника: координирующая, систематизирующая, информативная, мотивационная, развивающая, трансформационная, ценностно-ориентационная и воспитательная, самообразования и навигации, интегрирующая, контрольно-корректирующая

приобрести навыки

- оценивания концепции и качества содержания  УМК

- разработки УМК

 

 

Содержание курса

 

Наименование блоков, тем

Лекция/

час

Практ.зан./

час

 

Модуль 1. Учебниковедение – тенденции повышения качества образования, мировой опыт

1

Современные парадигмы  развития образования. Дошкольное обучение и воспитание в РК.

2

 

2

Учебниковедение как наука о создании учебников

2

 

3

Учебниковедение и мировой опыт

1

 

4

История отечественного учебниковедения

2

 

5

Теория создания и разработки учебника

4

 

6

Автор учебника и качество образования

2

 

 

 

13

 

 

 Модуль 2.  Роль и значимость дошкольного обновленного содержания образования

7

Обновленное содержание дошкольного образования в аспекте требований развивающего обучения, формирования  навыков ХХІ века.

3

 

8

Требования к формам и методам дошкольного воспитания и обучения с учетом обновленного содержания образования и согласно возрастной периодизации

4

 

9

Современные подходы в дошкольном обучении и воспитании  в  соответствии с содержанием ГОСДВО, типового учебного плана и типовой учебной программы согласно возрастной периодизации

2

 

 

 

9

 

 

Модуль 3. Научно-практические основы повышения качества учебной литературы для ДОО

10

Современный учебник, УМК: миссия и предназначение.

4

 

11

Система критериев оценивания качества УМК для ДОО

2

2

12

Дидактический аппарат УМК

2

10

13

Дидактические функции УМК

2

10

14

Проектирование учебного содержания современного УМК для ДОО

 

6

15

Конструирование методического аппарата современного УМК

 

6

16

Особенности УМК с учетом предметно-развивающей среды

 

2

17

Преемственность между частями УМК по предмету

 

2

18

Разработка творческого задания

 

2

 

 

10

40

Итого

32

40

                                   Всего                                                               72

 

 

Учебно-тематический план

курса обучения авторов УМК для ДОО

«Методология разработки учебно-методических комплексов для дошкольных организаций образования и совершенствование профессиональных навыков авторов»

 

Тема

Содержание

Лекция/час

Практ.з./час

 

Модуль 1. Учебниковедение – тенденции повышения качества образования, мировой опыт

13

 

 

1

Современные парадигмы  развития образования. Дошкольное обучение и воспитание в РК.

Чему и как обучать детей в ХХІ веке? Гуманная педагогика. Личностно-ориентированные технологии обучения.  Модель 4К в дошкольном воспитании и обучении.

2

 

2

Учебниковедение как наука о создании учебников

Введение  в учебниковедение.

Методология науки, основные научные категории учебниковедения

2

 

3

Учебниковедение и мировой опыт

Сравнительный анализ опыта зарубежных и отечественных ученых в области учебниковедения 

1

 

4

История отечественного учебниковедения

Исторический обзор отечественного учебниковедения.

Казахские ученые-просветители, их научные и педагогические идеи.

Казахстанские учебники.

2

 

5

Теория создания и разработки учебника

Теоретические воззрения на структуру и содержание учебника.

Ученые о функциях учебной литературы.

Учет принципов педагогики при разработке учебника

4

 

6

Автор учебника и качество образования

Структура личности автора учебника, его роль в системе повышения качества образования. Совершенствование профессиональных навыков автора

2

 

 

Модуль 2.  Роль и значимость дошкольного обновленного содержания образования

9

 

7

Обновленное  содержание дошкольного образования в аспекте требований развивающего обучения, формирования  навыков ХХІ века.

Принципы и критерии отбора обновленного содержания образования. Формирование у обучающихся навыков ХХІ века. Формирование функциональной грамотности воспитанников  дошкольных организаций.

3

 

8

Требования к формам и методам дошкольного воспитания и обучения с учетом обновленного содержания образования и согласно возрастной периодизации

 

Модель 4К в дошкольном воспитании и обучении.

Особенности организации учебной деятельности в дошкольной организации. Организация предметно-развивающей среды. Индикаторы дошкольного воспитания и обучения. Роль иллюстраций в дошкольном возрасте.

Пути развития физиологических, социальных, эмоциональных, интеллектуальных способностей воспитанников ДОО.

4

 

9

Современные подходы в дошкольном обучении и воспитании в  соответствии с содержанием ГОСДВО, типового учебного плана и типовой учебной программы согласно возрастной периодизации

Нормативно-правовые  документы, регламентирующие содержание дошкольного образования. Содержание ГОСДВО и типовой учебной программы с учетом возрастной периодизации.

Структура дошкольного образования. Возрастная периодизация.

2

 

 

Модуль 3. Научно-практические основы повышения качества учебной литературы

10

42

10

Современный учебник, УМК: миссия и предназначение.

Педагогические, психологические, санитарно-гигиенические, эргономические требования к современному УМК для ДОО.

Нормативные документы, предъявляющие требования к учебникам, УМК

4

 

11

Система критериев оценивания качества УМК для ДОО

Научно-педагогическая экспертиза УМК: научно-педагогическая экспертиза дидактического аппарата, научно-педагогическая экспертиза реализации дидактических функций УМК

2

2

12

Дидактический  аппарат УМК

Дидактический аппарат

2

 

Соответствие учебника требованиям ГОСДВО, Типового учебного плана и Типовой учебной программы

 

1

Структура УМК

 

1

Содержание УМК

 

2

Аппарат организации усвоения

 

2

Аппарат восприятия  и аппарат ориентирования в УМК

 

2

Эргономика УМК, роль  иллюстративного материала

 

1

Электронное приложение УМК

 

1

13

Дидактические  функции УМК

Дидактические функции

2

 

Координирующая, 

систематизирующая,

информативная функции УМК

 

 2

Мотивационная,

развивающая,

трансформационная функции УМК

 

2

Ценностно-ориентационная и воспитательная,

самообразования и навигации,

интегрирующая функции УМК

 

2

Контрольно-корректирующая функция УМК

 

4

14

Проектирование учебного содержания современного УМК для ДДО

Текстовые и внетекстовые части УМК, изложенные в соответствии с типовой учебной программой, положениями дидактики, психологии и методики дошкольного воспитания и обучения.

Реализация информативной, мотивационной, развивающей,

трансформационной, ценностно-ориентационной и воспитательной, интегрирующей функций УМК

 

6

15

Конструирование методического аппарата современного УМК

Методически грамотное представление учебных вопросов, задач, заданий, их точность и понятность. Разработка системы заданий УМК. Разработка заданий на формирование функциональной грамотности.

Реализация мотивационной,

развивающей, самообразования и навигации, контрольно-корректирующей функций УМК.

 

6

16

Особенности УМК с учетом предметно-развивающей среды

Особенности УМК, их структура и содержание

 

2

17

Преемственность между частями УМК по предмету

Типичные ошибки, допускаемые авторами  при разработке УМК

 

2

18

Разработка творческого задания

Консультация, обмен опытом, взаимооценивание работ

 

2

19

 

Всего

32

40